Related image
برای تدقیق چشم انداز وضعیت مطلوب سازمان و شناسایی جهت گیری های کلان راهبردی تحقق آن، بایستی ابتدا به ارزیابی و تحلیل وضعیت موجود و شناسایی اصلی ترین چالش های آن پرداخت. آن گاه چالش هایی را که بیشتر دارای وجه راهبردی هستند از چالش های دیگری که بعد عملیاتی دارند و عمدتاً معلول شرایط و عوامل فعال دیگر به حساب می آیند تفکیک نمود. به موازات آن لازم است طرح اولیه ای از وضعیت مطلوب سازمانی تدقیق شده با اتکا به مأموریت و ارزش های بازنگری شده سازمانی، شناسایی مؤلفه هایی که پوشش دهنده و بر طرف کننده چالش های اصلی شرایط موجود هستند و نهایتاً نیازهای توسعه ای که با اتکاء به تجارب تحول دیجیتالی بانک ها در مقیاس بین المللی در دیگر کشورها قابل شناسایی می باشند ارائه نمود. بدیهی است فرایند مرور و بررسی تحلیلی مجدد وضعیت موجود و به موازات آن ترسیم طرح اولیه شرایط مطلوب، یک فرایند تدریجی و اصطلاحاً رفت و برگشتی است که بصورت گام به گام وضوح پیدا می کند و تصویری شفاف تر از افق چشم انداز و مدل مطلوب امکان پذیر می سازد. برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب، بایستی "تم ها" یا " مضامین" راهبردی را شناسایی کرد . این مضامین که در ادبیات تدوین استراتژی سازمانی اصطلاحاً توصیه های کلیدی عبور از وضعیت موجود به مطلوب نامیده می شوند، معرف جهت گیری کلان راهبردی برای نیل به وضعیت مطلوب هستند. این توصیه های کلیدی تغییر، خود ماحصل طبقه بندی موضوعات راهبردی دارای اولویت می باشند و موضوعات مذکور نیز ناشی از طرح پرسش های راهبردی در راستای پاسخ به چالش های دارای وجه راهبردی شناسایی شده در ارزیابی وضعیت موجود هستند. واضح است که توصیه های کلیدی اولیه شناسایی شده با اطلاعات حاصل از مطالعات تطبیقی و تجارب مفید و بعضاً برتر جهانی و توصیه های بین المللی در این زمینه به تدریج تعمیق می شوند و با توجه به برخی اقتضائات بومی، مسیرهای اصلی نیل به شرایط مطلوب را رقم می زنند.
Image result for ‫آلوین تافلر‬‎