محمد سعید شریفان (M.S. Sharifan)

تجربه های حرفه ای در طراحی خدمات و محصولات فناورانه مالی و بانکی ( FINTECH & BANKTECH )

محمد سعید شریفان (M.S. Sharifan)

تجربه های حرفه ای در طراحی خدمات و محصولات فناورانه مالی و بانکی ( FINTECH & BANKTECH )